Луужин
GPS төхөөрөмж
Холбооны станц
Утас, хэмжигч багаж, мэдээлэгч